ALGEMENE VOORWAARDEN
Offertes en opdrachten
 1. Een offerte van Martial Mindfulness is geheel vrijblijvend en heeft een geldigheid van 3 weken (tenzij in de offerte anders aangegeven). Verlenging van deze termijn is in overleg mogelijk.
 2. Een opdracht ontstaat als je mondeling of schriftelijk akkoord geeft op een offerte. Een getekende opdrachtbevestiging bevestigt de opdracht.
Aansprakelijkheid
 1. Je mag verwachten dat Martial Mindfulness zich zal inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap te verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting omdat Martial Mindfulness geen garantie geeft met betrekking tot het resultaat van de geleverde diensten.
 2. Martial Mindfulness gaat uiterst zorgvuldig om met alle door jouw verstrekte vertrouwelijke informatie. Martial Mindfulness is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door onvolledige of gebrekkige gegevens, die jij beschikbaar hebt gesteld.
 3. Martial Mindfulness is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving.
 4. De maximale aansprakelijkheid van Martial Mindfulness is beperkt tot de hoogte van het bedrag van de betreffende opdracht.
Facturering
 1. De wijze van facturering van fixed price-opdrachten wordt in de offerte verwoord. Indien dit niet expliciet is opgenomen geschiedt declaratie in evenredige delen, maandelijks achteraf.
 2. Facturering van werkzaamheden op basis van nacalculatie geschiedt maandelijks achteraf.
 3. In het factuurbedrag is door Martial Mindfulness reeds 21% BTW verwerkt.
 4. Bezwaren tegen een factuur van Martial Mindfulness dient u binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk te melden; na deze termijn wordt je geacht te zijn ingestemd met de factuur.
 5. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na factuurdatum.
Annuleren
 1. Bij annulering langer dan vier weken voor aanvang van de opdracht brengt Martial Mindfulness jou geen kosten in rekening. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de opdracht brengt Martial Mindfulness 25% van het offertebedrag in rekening, tenzij de opdracht binnen 2 maanden na de oorspronkelijke datum alsnog start. Bij annulering binnen twee weken brengt Martial Mindfulness 75% van het offertebedrag in rekening.
 2. Indien een opdracht door ontoerekenbare tekortkomingen door Martial Mindfulness moet worden geannuleerd, zullen wij ons maximaal inzetten voor vervanging of voor een alternatieve planning op zo kort mogelijke termijn. Martial Mindfulness is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit annulering om deze reden voortvloeit.
Overige
 1. Martial Mindfulness zal vertrouwelijk omgaan met jou als klant en zonder uw expliciete toestemming geen bekendheid geven van jouw deelname aan trainingen.
 2. Het intellectuele recht van concepten van Martial Mindfulness blijft ten alle tijden eigendom van Martial Mindfulness.
 3. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.